fbpx

Regulamin

PRODUKTY CYFROWE I USŁUGI:

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Marta Bekier, Powstańców Wlkp. 13/27, 87-300 Brodnica)

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

§1 Definicje

1.Administrator Danych Osobowych:
Marta Bekier, Powstańców Wlkp. 13/27, 87-300 Brodnica, NIP: 9571108818

2. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (ulica i numer domu i/lub lokalu), kod pocztowy oraz miejscowość.

3. Adres reklamacyjny dotyczący produktów elektronicznych:
Marta Bekier, Powstańców Wlkp. 13/27, 87-300 Brodnica

4. Dane kontaktowe:
Marta Bekier
Powstańców Wlkp. 13/27
87-300 Brodnica
NIP: 9571108818

5. Dane osobowe
– wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

7. Dane wrażliwe
– są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

8. Karta produktu
– pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.


9. Kodeks dobrych praktyk
– zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

10. Kodeks cywilny
– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

11. Klient
– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12. Konsument
– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


13. Koszyk
– lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.


14. Kupujący
– zarówno Konsument, jak i Klient.

15. Platforma internetowa ODR
– unijny serwis internetowy działający na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr 

16. Płatność
– metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy.

17. Polityka prywatności –
zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem: www.duchnatury.pl/polityka-prywatnosci/

18. Podmiot uprawniony
– podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.

19.Prawo konsumenckie
– ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

20. Produkt –
minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

21. Przedmiot świadczeniaprzedmiot umowy.


22. Przedmiot umowy
– produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

23. Rejestr UOKiK – rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

24. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.


25. RODO –
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

26. Sklep
– serwis internetowy dostępny pod adresem www.duchnatury.pl/sklep , za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.

27. Sprzedający: 
Marta Bekier
Powstańców Wlkp. 13/27
87-300 Brodnica
NIP: 9571108818

28. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

29. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

30. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

31. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

32. Wada fizyczna
– niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia;

d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

34. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

35. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym.

36. Konsultacje – forma spotkania online lub w formie telefonicznej, zakupiona w Sklepie lub poprzez bezpośredni link do płatności.

37. Plik PDF – plik przesyłany mailowo po konsultacji z informacjami i kwestiami omówionymi podczas spotkania. Ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady oraz zalecenia.

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto.

4. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

5. Płatności są obsługiwane przez:

PAYPRO SA, Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 7792369887, Regon: 301345068 operatora serwisu przelewy24.pl, PayPal oraz przelew bankowy (tradycyjny)

6. W przypadku płatności kartami:

a. w Sklepie dostępne są następujące formy płatności: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro.

b. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu należy je wszystkie wyłączyć́. 

9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

10. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

11. Kupujący zobowiązany jest do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia
można składać 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać, co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie do koszyka produktu;

b. wybór rodzaju płatności;

c. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.


5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie maksymalnie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

6. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości.

7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

Kupującemu, z racji nabywania produktów cyfrowych i usług online/telefonicznych, nie przysługuje prawo zwrotu, a Kupujący zamawiając produkt wyraża na to świadomą zgodę i akceptuje to – bez zaznaczenia tej zgody zakup na stronie nie jest możliwy.
Jeśli kupujący dokonuje zakupu poprzez bezpośredni link do płatności, który zostaje mu przesłany na mediach społecznościowych lub mailowo również zgadza się i akceptuje regulamin oraz politykę prywatności, a więc nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu produktów.

§5 Reklamacje

1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@duchnatury.pl.

2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Sprzedającemu. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

4. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługujące konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

§6 Konsultacje

1. Dokonać zakupu konsultacji oraz skorzystać z konsultacji może tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia (oczywiście konsultacje mogą dotyczyć też osoby niepełnoletniej, ale na konsultacji online lub telefonicznej sprawa omawiana jest z rodzicem lub opiekunem prawnym tej osoby).

2. Klient kupujący konsultacje otrzymuje formularz w formacie .odt i .pdf, który całkowicie dobrowolnie wypełnia i odsyła mailowo, jednak wysyłany plik jest konieczny, aby konsultacja mogła się odbyć. Jednocześnie kupujący konsultacje zdaje sobie sprawę, że wypełniając ten plik nieprawdziwymi informacjami (i wysyłając go na adres kontakt@duchnatury.pl) lub kasując z pliku ankiety część treści naraża się na możliwie błędne omówienie i przekazanie informacji.

3. Klient kupujący konsultacje zdaje sobie sprawę, że wszystko, co zostanie omówione podczas konsultacji ma tylko i wyłącznie charakter informacyjny oraz że to, co ewentualnie zostanie przesłane w pliku PDF podsumowującym konsultacje nie jest leczeniem w rozumieniu medycyny akademickiej, a holistyczną planem działania opartym na założeniach terapii naturalnych.

4. Informacje zawarte w pliku, omówione na spotkaniu oraz wysyłane mailowo odpowiedzi na zapytania Kupującego nie mogą zastąpić, ani być traktowane jako porada medyczna czy paramedyczna oraz jako zalecenie w zakresie leczenia, jakakolwiek porada czy forma diagnozy. Stosowanie w jakikolwiek sposób przekazanych informacji oraz kuracji w praktyce należy za każdym razem skonsultować na indywidualnej wizycie lekarskiej z lekarzem specjalistą (wskazana jest niezależna kontrola stanu zdrowia przez lekarza specjalistę). Nie mogą być też one podstawą do jakichkolwiek roszczeń – każda osoba kierująca się treściami zamieszczonymi w pliku PDF lub omówionych podczas spotkania, albo otrzymanymi mailowo czy na mediach społecznościowych marki Duch natury, działa tylko na własną odpowiedzialność. Dodatkowo Sprzedający oświadcza, że nie daje gwarancji przydatności treści omówionych na spotkaniu, wysłanych w pliku PDF po konsultacji oraz w odpowiedziach na jakiekolwiek zapytania mailowe lub na mediach społecznościowych do określonego celu lub zastosowania.

5. Konsultacje przeprowadzane są przez Messenger lub telefonicznie na podany dobrowolnie (w ankiecie) numer telefonu – nr telefonu musi być polski, a połączenie odbywać się na terenie Unii Europejskiej lub na koszt osoby wykupującej konsultacje, jeśli Kupujący zatai, że przebywa za granicą, w kraju, do którego połączenia z Polski są płatne zostanie obciążony kosztami tego połączenia.
W otrzymalej na maila ankiecie, którą trzeba odesłać najpóźniej 48 godzin przed umówionym spotkaniem, Kupujący wpisuje wybraną formę konsultacji (Messenger lub telefonicznie). Konsultacja telefoniczne: wystarczy, że Kupujący wpisze w ankiecie swój nr telefonu, na który mamy się skontaktować. Konsultacja przez Messenger: w tej opcji Kupujący wysyła wiadomość w dzień konsultacji około godziny przed umówionym terminem na profil: https://www.facebook.com/martabekier.duchnatury/ W przypadku niewysłania wiadomości na profil https://www.facebook.com/martabekier.duchnatury/ Sprzedający nie będzie miał możliwości skontaktowania się z Kupującym o ustalonej godzinie konsultacji, a więc zostaje ona uznana za odbytą i wpłacona kwota przepadnie i nie ulega zwrotowi.

6. Ankieta musi zostać wypełniona i odesłana mailowo nie później niż 48 godzin przed umówioną konsultacją, w przeciwnym razie konsultacja zostanie uznana za odbytą, a wpłacone za nią pieniądze nie zostają zwracane, a więc Kupujący jeśli chce ustalić ponownie termin konsultacji musi ją ponownie wykupić.

7. Przy zakupie konsultacji PLUS mamy dwa spotkania – drugie z nich musi się odbyć maksymalnie do 8 tygodni od pierwszego spotkania, a w konsultacji PREMIUM drugie i trzecie spotkanie musi odbyć się w ciągu 4 miesięcy od pierwszego spotkania.

8. Podczas zakupu konsultacji zaleca się wpisanie swojej dyspozycyjności w polu ‘dodatkowe informacje’, przyśpieszy to proces ustalenia terminu. Jeśli w polu ‘dodatkowe informacje’ znajdą się informacje na temat dostępności Sprzedający zaproponuje terminy konsultacji mailowo ( w tym samym mailu wysyłana jest ankieta/ankiety). W przypadku kiedy kupujący nie wpisze swojej dyspozycyjności podczas zakupu to zobowiązany jest do jak najszybszej odpowiedzi na maila z ankietą i prośbą o dyspozycyjność, aby termin mógł zostać ustalony. Wysłanie dyspozycyjności mailowo nie powinno nastąpić później niż 14 dni od zakupu.

9. Termin konsultacji: Po zaksięgowaniu wpłaty Sprzedający skontaktuje się mailowo, aby przekazać wszystkie niezbędne informacje oraz ustalić termin. W przypadku, gdy Klient jest zmuszony przełożyć termin konsultacji online lub telefonicznej może to zrobić najpóźniej 48 godzin przed zarezerwowanym terminem, w przeciwnym razie konsultacja zostanie uznana za odbytą i wpłacone środki przepadną. Również w przypadku nie stawienia się na konsultacje o ustalonej porze, konsultacja zostaje uznana za odbytą, a wpłacone środki przepadną.
Spóźnienie się Kupującego na konsultacje nie powoduje jej dłuższego trwania.

10. W przypadku zakupienia konsultacji, w których częścią oferty jest opieka online (mailowa) po konsultacji, odpowiedzi będą wysyłane w ciągu maksymalnie 72 godzin od otrzymania maila i tylko w ciągu dni roboczych (od poniedziałku do piątku). Zapytania te mogą być tylko wysyłane mailowo na adres kontakt@duchnatury.pl, nie zaliczają się do tego wiadomości na jakichkolwiek mediach społecznościowych czy kontakt telefoniczny. Opieka mailowa dotyczyć może tylko i wyłącznie zagadnień omawianych na konsultacjach. Wszelkie inne kwestie jak sprawy techniczne, pytania dotyczące poleceń lub porad itp. nie wliczają się w opiekę online – w ich przypadku Sprzedający zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na maile.

11. Sprzedający oświadcza, że pod żadnym pozorem nie wyraża zgody na nagrywanie konsultacji telefonicznych oraz tych prowadzonych online. Poza tym sprzedający nie wyraża zgody na rozpowszechnianie i wysyłanie dalej jakiejkolwiek korespondencji mailowej prowadzonej z adresem kontakt@duchnatury.pl oraz nie wyraża zgody na rozpowszechnianie jakichkolwiek rozmów prywatnych z kontami na social media związanymi jakkolwiek z firmą Marta Bekier czy marką Duch natury oraz treści zamieszczonych w podsumowującym pliku PDF wysyłanym po konsultacji. Wobec osoby decydującej się na jakiekolwiek ujawnienie takich informacji i treści będą wyciągnięte konsekwencje prawne.

12. W konsultacji premium (konsultacje indywidualne) istnieje możliwość wykorzystania zniżki przez Klienta (50zł) na dowolny produkt ze Sklepu czyli dostępne na stronie e-booki lub na kolejną konsultację. Zniżka może być przekazana innej osobie, jednak musi zostać wykorzystana podczas tych 4,5 miesiąca współpracy.

§7 E-booki

1. Treści zawarte w e-bookach dostępnych w Sklepie mają charakter wyłącznie informacyjny,
nie uwzględniają indywidualnych atrybutów czytelnika i nie mogą zastąpić, ani być traktowane jako
porada medyczna czy paramedyczna oraz jako zalecenie w zakresie leczenia, jakakolwiek porada czy
forma diagnozy. Stosowanie zamieszczonych w e-bookach informacji w praktyce należy za
każdym razem skonsultować na indywidualnej wizycie lekarskiej z lekarzem specjalistą. Nie mogą być
też one podstawą do jakichkolwiek roszczeń – każda osoba kierująca się treściami
zamieszczonymi w e-bookach, działa tylko na własną odpowiedzialność.

2. Wszelkie prawa do e-booków są zastrzeżone. Niedozwolone jest publikowanie treści
oraz zdjęć bez uzyskania zgody firmy Marta Bekier lub wszystkich autorów jeśli e-book został stworzony przez więcej niż 1 osobę.

3. Każdego e-booka można pobrać trzykrotnie w ciągu 30 dni od zakupu.


§8 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych


1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.

2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.

3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.

4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana. 

5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:

a. adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;

b. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

c. numer telefonu – niezbędny w przypadku braku innej możliwości kontaktu.

6. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności dostępna na www.duchnatury.pl/politykaprywatnosci/.

§9 Postanowienia końcowe

  1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
  2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
  3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin na www.duchnatury.pl
  4. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego. 
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
Wersja 08.11.2023PRODUKTY FIZYCZNE:

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

1. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Marta Bekier, Powstańców Wlkp. 13/27, 87-300 Brodnica).

2. W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

§1 Definicje

1. Administrator Danych Osobowych:

Marta Bekier
Powstańców wlkp. 13/27
87-300 Brodnica
NIP: 9571108818

2. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

3. Adres reklamacyjny, pocztowy (NIE DO ZWROTÓW):

Marta Bekier
Powstańców Wlkp. 13/27
87-300 Brodnica

Dane kontaktowe

Marta Bekier
Powstańców Wlkp. 13/27
87-300 Brodnica
kontakt: kontakt@duchnatury.pl

4. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

5. Dane wrażliwe – są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

6. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku w pliku PDF.

7. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

8. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

9. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

11. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

12. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

13. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

14. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

15. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

16. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

17. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr 

18. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

19. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.

20. Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem: https://duchnatury.pl/politykaprywatnosci/

21. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

22. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

23. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

24. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

25. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

26. Rejestr UOKiK – rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

27. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

28. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

29. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://duchnatury.pl/ za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie. Innym miejscem, gdzie może być złożone zamówienie jest dokonanie zamówienia telefonicznie lub mailowo.

30. Sprzedający: 

Marta Bekier
Powstańców Wlkp. 13/27
87-300 Brodnica
NIP: 9571108818

31. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

32. Termin realizacji – podana na karcie produktu, mailowo bądź telefonicznie liczba godzin lub dni roboczych.

33. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

34. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

35. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

36. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

37. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatnościmiejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.

5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

6. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

7. Płatności są obsługiwane przez:

PayPro Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, numer REGON 301345068, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza oraz przez PayPal i przelewy tradycyjne (bankowe).

8. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

9. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

10. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu https://duchnatury.pl/ należy je wszystkie wyłączyć́. 

11. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

12. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

13. Kupujący zobowiązany jest do: 

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 

b. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam), 

d. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego, 

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 

f. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

15. Kupujący wyrażający chęć złożenia zamówienia na produkty fizyczne poprzez kontakt mailowy ma prawo w każdej chwili możliwość otrzymać informacje o składzie i wszystkich pozostałych informacji związanych z produktem. Zapytania te powinny być kierowane mailowo na adres: kontakt@duchnatury.pl.

16. Sprzedający nie magazynuje produktów, jest tylko pośrednikiem sprzedaży.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie do koszyka produktu;

b. wybór rodzaju dostawy;

c. wybór rodzaju płatności;

d. wybór miejsca wydania rzeczy;

e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.

lub w przypadku zamówienia składanego mailowo Kupujący powinien przekazać informację jakie produkty chce zamówić, jaki jest adres dostawy i jaką formę płatności wybiera (przelew bankowy, Paypal lub Przelewy24).

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia lub w przypadku złożenia zamówienia mailowo Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia po czym może je opłacić.

6. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia.

8. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego, zamówienie otrzymuje status ”w realizacji” i realizacja ta może trwać do 7 dni roboczych.

9. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany za pośrednictwem usług kurierskich DHL do wskazanego przez Kupującego zamówieniu miejsca, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6 (jeśli dotyczy to zakupionego przedmiotu). Faktura za zakupy wysyłana jest mailowo na prośbę Kupującego.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2.Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument powinien złożyć w formie e-mailowej na adres kontakt@duchnatury.pl zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Tylko poprawnie złożone odstąpienie od umowy będzie uznane.

4. Sprzedający potwierdzi Konsumentowi w odpowiedzi na otrzymany e-mail otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i poda odpowiedni adres, na który można odesłać zwracane produkty. Wysłanie ich na inny adres będzie równoznaczne z niedotrzymaniem warunków odstąpienia od umowy i jednocześnie brakiem możliwości uzyskania zwrotu wpłaconych przez Konsumenta środków pieniężnych.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Produkty zwrócone nie mogą być używane, otwarte czy rozpieczętowane. W przypadku odesłania produktów rozpieczętowanych, otwartych czy używanych, ze względu na ich charakter zwrot środków nie nastąpi.

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności (tylko i wyłącznie poprzez przelew bankowy), w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy jeśli taka opłata była pobrana.

11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem i sprawdzenia czy nie są one otwarte lub uszkodzone ze względu na charakter sprzedawanych produktów.

12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§5 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.

2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.

3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.

4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana. 

5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:

a. adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;

b. miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

c. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

d. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy

6. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.

§7 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący Bedą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin na  https://duchnatury.pl/

4. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
Wersja 08.11.2023